ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO W KIELCACH

ul. Zamkowa 5 , 25-009 Kielce
tel. (41) 344 52 91
e-mail: andrzejp@korzenie.gimnazjum.com.pl
www.korzenie.gimnazjum.com.pl

Powstałe w 1999 roku Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach za jedną z form swej działalności naukowej i oświatowej przyjęło upowszechnianie wiedzy o dorobku intelektualnym regionu. W latach 2000-2003 ŚSDP wydało trzy książki poruszające problematykę związaną z dziedzictwem przemysłowym regionu świętokrzyskiego i ziem polskich oraz szereg druków ulotnych i plakatów popularyzujących przedsięwzięcia będące składnikami działalności statutowej stowarzyszenia: "Dymarki Świętokrzyskie" i "Żelazne Korzenie". W roku 2002 powstał materiał multimedialny pt. "Dymarki czyli Żelazne Korzenie Gór Świętokrzyskich", który zamieszczono jako bezpłatny dodatek do Gazety Wyborczej.

Książka "Problematyka geologiczna i górnicza w "Gazecie Kieleckiej" w latach 1871-1900. Wybór artykułów" przygotowana przez prof. dr hab. Zbigniewa J. Wójcika przypomina niedocenianą przez historyków prasy XIX - wieczną "Gazetę Kielecką" jako wartościowe źródło do dziejów przemysłu górniczego i hutniczego południowej części Królestwa Polskiego. Przedstawiony w niej został wybór artykułów, głównie pióra nauczycieli szkół kieleckich oraz inżynierów Wschodniego Okręgu Górniczego. Gubernialne wówczas Kielce stanowiły znaczący w kraju ośrodek, inspirujący społeczeństwo polskie do rozwijania własnego przemysłu, a tym samym ograniczenia na ziemiach polskich ekspansji germanizacyjnej sąsiednich Prus. Książka ukazała się w 150 egz. nakładu, który został całkowicie wyczerpany. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Kielce.

----

"Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich" to pozycja, która stała się podsumowaniem konferencji zorganizowanej przez ŚSDP w roku 2000, określającej stan badań nad starożytnym hutnictwem żelaza na ziemiach polskich. Praca zbiorowa pod redakcją dr Szymona Orzechowskiego zawiera podsumowania i artykuły problemowe związane z wynikami badań archeologicznych i doświadczalnych nad hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich, na Śląsku i na Mazowszu oraz w mniejszych, nowoodkrytych ośrodkach starożytnej metalurgii na Lubelszczyźnie i nad Nidą. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy było możliwe zgromadzenie wszystkich badaczy starożytnego hutnictwa w Polsce, celem dokonania podsumowania tej problematyki i wymiany doświadczeń, czego owocem jest niniejsza publikacja. Dla organizatora konferencji a zarazem wydawcy książki istotne było również dokonanie tego podsumowania w Górach Świętokrzyskich - kolebce badań nad starożytną metalurgia żelaza. Książka ukazała się w 300 egz. nakładu, który został całkowicie wyczerpany. Publikację wydano przy wsparciu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przy znacznej pomocy i pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego.

Publikacja "W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa" jest pozycją przybliżającą problematykę starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich oraz innych dziedzin wytwórczości związanych z prezentacjami dokonywanymi przez specjalistów współpracujących ze stowarzyszeniem przy realizacji pokazów archeologii doświadczalnej w czasie "Dymarek Świętokrzyskich" i "Żelaznych Korzeni". Popularyzatorski charakter książki gwarantuje czytelnikowi zapoznanie się z podstawowymi składnikami programu "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery", umożliwiającego "dotknięcie" rzeczywistości rekonstruowanej przez archeologów, metalurgów i historyków w czasie prezentacji odbywających się w Nowej Słupi i Starachowicach. Autorami tekstów są członkowie stowarzyszenia i wykonawcy współpracujący w tworzeniu ww. programu.

Książka została wydana w 2003 roku w nakładzie 3000 egz.

Nakład wyczerpany.

----

Od 2000 roku ŚSDP wydaje corocznie kilka tys. egz. ulotek i plakatów, które informują o terminie i programie "Dymarek Świętokrzyskich" oraz "Żelaznych Korzeni". Od 2003 roku, po odstąpieniu od współorganizacji "Dymarek" z gminą Nowa Słupia, stowarzyszenie nie jest wydawcą materiałów reklamowych związanych z tą imprezą. Również od roku 2003 nie obsługujemy merytorycznie witryny internetowej www.dymarki.pl i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za umieszczane tam treści i materiały graficzne. Obecnie ŚSDP wspiera gminę Nowa Słupia i GOK w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach przygotowując drukowane materiały promocyjne (plakaty, ulotki, zaproszenia) dla kolejnych edycji "Dymarek Świętokrzyskich". Promocja zagadnień związanych ze starożytnym hutnictwem świętokrzyskim jest realizowana głównie poprzez kolejne "odsłony" pokazu archeologii doświadczalnej na "Piecowisku" oraz "Żelazne Korzenie" w Starachowicach.

Jednocześnie informujemy, że ulotka informacyjna, która ukazała się na "Dymarkach Świętokrzyskich" w roku 2001, zawierająca tekst autorstwa Szymona Orzechowskiego i wypowiedzi polityków kandydujących do parlamentu RP powstała bez wiedzy i zgody stowarzyszenia oraz autora tekstu. W chwili obecnej możemy wyłącznie wyrazić ubolewanie, że idea popularyzacji wiedzy została wykorzystana dla rozgrywek politycznych przez nieznanego nam wydawcę, który wykorzystał imprezę masową dla przemycenia treści nie mających nic wspólnego z "Dymarkami" i naszym pokazem. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości nie będą podejmowane podobne próby "promocji".

Poniżej zamieszczamy wybór druków ulotnych, które ukazały się dotychczas nakładem ŚSDP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz: Plakat

W roku 2002, na tydzień przed "Dymarkami Świętokrzyskimi" ukazało się wydawnictwo non-profit w postaci płyty multimedialnej zawierającej utwory muzyczne zespołów Carrantuohill i Open Folk oraz liczne ekrany słowno - graficzne, mapy, animację komputerową pracy pieca dymarskiego, ścieżkę dźwiękową opowiadania hutniczego i pakiet edukacyjny przygotowany przez wydawnictwo SFS. Płyta CD pt. "Dymarki czyli Żelazne Korzenie Gór Świętokrzyskich" ukazała się w nakładzie 11 tys. egz. jako bezpłatny dodatek do "Gazety Wyborczej" pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego. Nakład został całkowicie wyczerpany.

W roku 2004, przed "Dymarkami Świętokrzyskimi" ukazało się kolejne wydawnictwo non-profit w postaci płyty multimedialnej zawierającej informacje o IV edycji "Żelaznych Korzeni" (18-22 maja 2004 roku). 1500 egz. płyty zostało przekazanych do dystrybucji w szkołach w województwie świętokrzyskim oraz województwach ościennych. CD pt. "Żelazne Korzenie" ukazał się w nakładzie 3 tys. egz. Nakład został całkowicie wyczerpany.