1. Poszerzenie wiedzy odbiorców w zakresie historii starożytnej ziem polskich. Poruszana problematyka:
  • dziedziny wytwórczości rzemieślniczej w okresie wpływów rzymskich jako działalność "przydomowa" i wynik specjalizacji określonych grup ludzkich;
  • podstawowe surowce używane w omawianym okresie i ich rola w kształtowaniu środowiska kulturowego;
  • elementy kultury duchowej uchwytne na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych;
  • metalurgia żelaza i jego obróbka;
  • kontakty terenów ziem polskich z Imperium Rzymskim;
  • rola importów przemysłowych (handel dalekosiężny, kontakty militarne, przekazy źródeł pisanych);
  • możliwości rekonstrukcji pradziejowej rzeczywistości na podstawie źródeł archeologicznych i ikonografii rzymskiej oraz przekazów źródeł pisanych (inscenizacje-wiec, starcie zbrojne, obrzędy);
  • problematyka etniczna w świetle najnowszych badań (przekazy źródłowe i archeologiczne świadectwa "wędrówek ludów" na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum)
 2. Przedstawienie problematyki hutnictwa starożytnego, jako szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim.
 3. Zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na istotny aspekt historii ich "małej ojczyzny" i potrzebę ochrony archeologicznych dóbr kultury.
 4. Odwołanie się do wrażliwości estetycznej odbiorców poprzez odpowiednią aranżację i realizację warsztatów.
 5. Zwrócenie uwagi na relacje pomiędzy kulturą różnych regionów Europy oraz na stałą obecność ziem polskich w nurcie rozwojowym cywilizacji europejskiej widoczną w świadectwach archeologicznych i etnograficznych.
 6. Przybliżenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego odbiorcom z zewnątrz.
 7. Promocja województwa i regionu poprzez imprezę edukacyjną i kulturalną (w ramach większej całości korespondującej z "Dymarkami Świętokrzyskimi")